Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

NS Groep

Verslag van de raad van commissarissen

NS kijkt terug op een goed 2019. De operationele prestaties zijn op orde, wat veel vertrouwen geeft voor de toekomst. 2020 wordt een belangrijk jaar: er loopt een aantal marktordening-onderzoeken die van belang zijn voor de nabije toekomst van NS.

Personalia RvC

Benoemd per 4 maart 2014 tot 2018, herbenoemd tot 2022.

Beloning van de raad van bestuur

De kerndoelstelling van het NS-beloningsbeleid is dat dit beleid de raad van commissarissen in staat stelt om goed gekwalificeerde leden van de raad van bestuur aan te trekken en te behouden.

Personalia raad van bestuur

Aandachtsgebied: corporate strategie en communicatie

Corporate governance

NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV.

Beheersing van risico’s

Risicomanagement is het bewust omgaan met onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de strategische doelstellingen.

Concernrisico’s

Als onderdeel van de planning- en controlcyclus heeft de raad van bestuur de belangrijkste concernrisico’s vastgesteld op basis van onder andere de geïdentificeerde risico’s in de bedrijfsonderdelen.

Risico 1: Veiligheid

Het risico dat NS in Nederland niet afdoende maatregelen treft om veiligheidsincidenten te voorkomen of haar zorgplicht onvoldoende vervult bij een ernstig veiligheidsincident met reizigers, medewerkers, en/of de omgeving door het niet naleven van

Risico 2: Non compliance

Het risico dat NS niet voldoet aan wet- en regelgeving, of (interne) normen en waarden overtreedt, hetgeen kan leiden tot benadeling van reizigers, medewerkers of andere stakeholders, reputatieschade, financiële schade of sancties van

Risico 3: HSL-aanbod

Het risico dat door drukke bezetting, complexiteit op de HSL-Zuid en/of het niet kunnen effectueren van getroffen maatregelen, niet conform afspraak wordt gepresteerd.

Risico 4: Infracapaciteit

Het risico dat NS de gewenste dienstregeling (inclusief toekomstige uitbreidingen) niet op een robuuste, punctuele en rendabele wijze kan uitvoeren door beperkingen van de infracapaciteit.

Risico 5: ERTMS

Het risico bestaat dat de invoering van ERTMS leidt tot klanthinder.

Toon meer resultaten