Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

(in miljoenen euro's)

2019*

2018

 

Resultaat over de verslagperiode

215

116

 

Aanpassingen voor:

  

9

Winstbelasting

21

65

15

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-8

-14

11,

12,

13

Afschrijvingen

823

361

11,

12,

13

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

-

-

26

Nettofinancieringsresultaat

51

14

 

Mutatie voorzieningen

102

18

15,

23

Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities)

-

-

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

-41

-31

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-35

-39

  

913

374

    
 

Mutatie voorraden

-14

-8

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

-124

-142

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

225

629

 

Mutaties werkkapitaal

87

479

    
 

Betaalde financieringslasten

-60

-17

 

Betaalde winstbelastingen

-9

-15

  

-69

-32

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

1.146

937

    
 

Ontvangen financieringsbaten

14

5

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

10

14

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

-

11,

13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-767

-898

12

Verwerving van vastgoedobjecten

-2

-

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-

-

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-36

-33

15,

23

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

12

30

11,

12,

13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

19

228

    
 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-750

-654

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

396

283

    

25

Aflossing van opgenomen leningen

-454

-431

25

Aflossing van leaseverplichtingen

-420

-

25

Opname leningen

400

504

 

Betaald dividend

-37

-8

    
 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

-511

65

    
 

Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten

-115

348

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

906

565

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

23

-3

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

4

-4

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

818

906

  • * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting. De toepassing van IFRS 16 heeft over 2019 geleid tot een verschuiving van netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (circa + € 400 miljoen) naar netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (circa -/-€ 400 miljoen).
Toevoegen aan verslag
Print pagina