Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Schema stakeholderdialoog

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

Europees

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

EU-instituten, CER, UIC, ERA

Informerend, creërend en positiebepalend  

15
Implementatie Vierde Europese Spoorwegpakket, versterken van de interoperabiliteit, ERTMS, toegankelijkheid, verbeteren van de positie van de reiziger, bevorderen duurzame mobiliteit, stimuleren betere en snellere treinverbindingen tussen metropolen in Europa (voor afstanden tot zo’n 700 km).

Versterken positie (internationale) reiziger en behartigen NS-positie als belangrijke personenvervoerder per spoor in Nederland.

  

Optimaliseren van de samenwerking tussen Europese spoorwegbedrijven en - instellingen

  

Duurzame investeringen in spoorwegsector die bijdragen aan klimaatdoelstellingen

  

Herkenbaarheid NS als duurzame partner  

Nationaal (NL)

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

Klanten (consumenten en zakelijk)

Informerend, creërend, monitoren

2, 3, 6, 11

 

Verbetering dienstverlening, o.a.:

 

Dienstregeling, OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumentenportfolio, zakelijk portfolio, samenwerking bus-, tram en metrobedrijven, toegankelijkheid

Livegang NS Flex. Inmiddels reizen ruim 55.000 klanten met het gemak van achteraf betalen.

 

40% korting op de IC direct-toeslag in de daluren om klanten meer te verleiden de rustigere daluren te verkiezen boven de volle treinen.

 

Samenwerking Mecanoo, Gispen en NS m.b.t. visie op treininterieur van de toekomst en het betrekken van belangenorganisaties hierbij.

 

Proef om overlast in de trein te melden via app of sms is na overleg met de Oogvereniging toegankelijk gemaakt voor reizigers met een visuele beperking.   

 

Bij de upgrade van de kaartautomaten is op verzoek van de Oogvereniging de eerste stap gezet in het introduceren van audio-feedback via een speaker of koptelefoon.

 

Eerste succes in aanpassing collegetijden in Nijmegen om studenten in de hyperspitsdrukte te spreiden. Gesprekken met meerdere steden lopen.

  

ZitplaatsZoeker in de NS-app wordt uitgerold op meerdere treintypes. Per coupé wordt zichtbaar waar de meeste vrije zitplaatsen zijn.  

  

Samenreiskorting nog laagdrempeliger. Sinds november ook beschikbaar als E-ticket.   

  

Aantal OV-fietsen uitgebreid met ruim 7.800 in najaar 2019. Groei in aantal ritten is ruim 24% t.o.v. 2017.   

   

GoAbout en Booking.com zijn gestart als pilots om verkoop van treinkaarten mogelijk te maken. Nog makkelijker om nieuwe groepen reizigers te winnen voor het OV.

Aandeelhouder
Ministerie van Financiën

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 7, 13, 14, 15

  
 

Prestaties NS, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement van staatsdeelnemingen

Vaststelling financieel beleid en beloning directie  

 

Transparante verslaglegging volgens GRI  

 

Voortgang GRC-maatregelen en besparing efficiency maatregelen  

  

Voortgang strategie ‘Spoorslags Beter’ en consultatie bij vaststelling nieuwe strategie door RvC  

  

Risico kader voor buitenlandse activiteiten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

Prestaties NS, HRN-concessie, betrouwbaarheid, vervoercapaciteit, deur-tot-deurreis, HSL-Zuid-treindiensten, sociale- en spoorwegveiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling, transparantie, duurzaamheid

Vervoerplan 2019  

Dienstregeling 2020 en 2021  

Mid Term Review: evaluatie van de prestaties 2014-2019 en financiële balans, het actualiseren van de concessie voor 2020-2025  

Marktordeningsonderzoeken o.a. naar decentralisaties, open acces en de positie van stations  

ZBO vorming ProRail   

Transparantie: dashboard prestaties   

Internationale treindiensten: komst directe Eurostar en nachttrein naar Wenen  

Waterttappunten op diverse stations  

Contouren OV Toekomstbeeld  

Frequentieverhoging Zandvoort t.b.v. Formule 1  

Airport Sprinter  

Stappen richting nieuwe betaalwijzen (ook in NOVB verband)  

 

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

 

Onder andere:

 

Strategie NS, operationele prestaties, duurzaamheid, circulaire economie, nieuw materieel, ERTMS, HRN-concessie inclusief HSL, internationale treinverbindingen,
OV-chipkaart/poortjes,
diversiteitsbeleid, (sociale) veiligheid, dienstregeling, winter- en seizoensaanpak, service op stations, suïcidepreventie.

Verbindingen van en naar landsdelen en versnelling van o.a. Noord-Nederland naar Randstad   

 

Onderzoek naar versnelling en uitbreiding internationale verbindingen  

 

Dialoog spitsmijden voor maatregelen om hyperspits te verminderen  

  

Programma Toegankelijk reizen met de trein  

  

Transparantie en level playing field, o.a. op stations  

  

Maatregelenpakket sociale veiligheid, pilot SMS + App voor melding incidenten in treinen

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Betrokkenheid, consulteren (‘guidance’) en informeren

1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Verbetering uitvoering en dienstverlening   

Beantwoorden van standaard- en ad hoc informatieverzoeken.
Bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking over de toepassing van (nieuwe) wet- en regelgeving, en het leveren van input voor marktstudies en consultaties.

Bevordering compliance  

Transparantie   

Positieduiding  

 

Veiligheid op het spoor vergroten, zowel voor NS als branchebreed

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

  

Lange Termijn Spoor Agenda, ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, veiligheid, toegankelijkheid, stationsontwikkeling, ERTMS, duurzaamheid

Uitvoering Beter & Meer  

  

Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen  

  

Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid) en toegankelijkheid  

  

Samenwerking op het gebied van stations (beheer, onderhoud, ontwikkeling en nieuwbouw)   

  

Een betere afstemming tussen infrastructuur en de dienstregeling [via de Stuurgroep MLT]  

  

Samenwerking ten aanzien van duurzame ontwikkeling en agendering op politieke agenda

Locov
(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

Intensieve betrokkenheid

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Onder andere:

 

Dienstregeling NS, tarieven, reisinformatie, OV-chipkaart, service aan de reiziger, Vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, nieuw materieel, buitendienststellingen, toegankelijkheid, internationale verbindingen, HSL-diensten, NS-strategie

Beter treinproduct door het verwerken van dienstregelingssuggesties van consumentenorganisaties  

 

Duidelijkere algemene voorwaarden Geld Terug Bij Vertraging  

 

Verbeteringen in product Groepsretour (geëffectueerd in 2018).  

  

Verbeteringen in het voorstel om voor 2025 reisassistentie te introduceren op alle stations op het hoofdrailnet waar NS stopt, die door ProRail toegankelijk zijn gemaakt en waar de perronsituatie dat in verband met de transferveiligheid toelaat.  

 

Geen verschillen tarieven eerste klasse tussen NS Flex en Reizen op Saldo naar aanleiding van het advies van de consumentenorganisaties (besluit oktober 2018, effectief in 2019).

Belangenorganisaties, NGO’s, Anders Reizen (werkgeverscoalitie) en politiek  

Betrokkenheid, consulteren, informeren

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16

 

Onder andere:

Bevorderen duurzame mobiliteit (via werkgevers), OV-bijdrage Klimaatakkoord, rol van NS bij opwek energie, positionering NS ten aanzien van zonneparken op land, klimaatneutraal maken van treinvervangend busvervoer, sociaal beleid, bevorderen toegankelijke treinreis voor mensen met een beperking

NS verduurzaamt haar eigen mobiliteitsbeleid door: vanaf 1 januari 2018 alleen nog 100% elektrische persoonsgebonden lease auto’s te faciliteren; middels een regeling medewerkers te stimuleren om met de (elektrische) fiets naar het werk te komen.

NS draagt bij aan de het realiseren van de mobiliteitsmaatregelen in het klimaatakkoord.   

NS levert een bijdrage aan de energietransitie door het beschikbaar stellen van assets voor opwek van energie.  

 

NS sluit zich aan bij de aanbevelingen uit de gedragscode zonneparken op land met als doel de ruimtelijke impact van zonneparken op land zoveel mogelijk te beperken.  

  

NS implementeert in 2019 klimaatneutraal treinvervangend busvervoer en heeft in aanloop hiernaar toe de beoogde aanpak bij NGO’s getoetst en hun adviezen verwerkt.  

  

In diverse aanbestedingen SROI verplichtingen opgenomen voor leveranciers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten   

  

NS introduceert op 5 stations de één-stap-verder service waarmee mensen met een visuele beperking op een complex NS-station worden begeleid naar aansluitend openbaar vervoer, de taxi of de halen/brengen locatie.  

   

NS breidt het aantal stations met assistentieverlening uit.  

   

NS organiseert een bewustwordingscampagne om medewerkers en reizigers te leren op een passende manier om te gaan met mensen met dementie in het OV. 

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

4, 12, 16

Implementatie afspraken CAO 2017-2020 en hieruit voortvloeiend HR-beleid  

  

CAO, sociale veiligheid, pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid, medewerkersbelangen, lange termijn NS-strategie

Uitvoering Sociaal Plan  

  

Uitvoering pensioenregeling  

  

Uitvoeren en evalueren maatregelenpakket sociale veiligheid en uitvoeringsbesluit  

Leveranciers, onderaannemers

Consulteren en kennismaken, onderhandelen condities , contractafspraken maken, intensiveren samenwerking, innoveren en ontwikkelen

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Realisatie mvo-doelstellingen (door verduurzaming hele keten)  

 

Duurzaamheid, specificeren, transparantie, financiële positie, integriteit, innovatie, betrouwbaarheid, risicomanagement, samenwerking, intensiveren

Introductie van nieuwe producten en diensten  

 

Focus op meer waardecreatie voor NS  

 

Focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten en diensten voor bedrijfskritieke processen  

 

Meer aandacht voor compliance m.b.t. naleving wet- en regelgeving  

 

Wederzijdse verwachtingen afstemmen met leveranciers  

 

Introduceren nieuwe leveranciers  

 

Bevorderen samenwerking en innovatie met partners 

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

Positieduiding  

 

Verbeteren beeldvorming NS in lijn met operationele prestaties

Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten, andere vervoerders en consumentenorganisaties

Informerend, onderhandelen, contractafspraken, crisismanagement, samenwerken, verkennen en onderzoeken

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving  

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, OV-chippoortjes, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

Nieuwe afspraken nachttreinen en een vroege trein Almere - Schiphol  

Overeenstemming over het plaatsen en versneld in gebruik nemen poortjes  

Regionaal maatwerk voor treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen  

Gezamenlijke OV Ontwikkelagenda’s voor aantrekkelijke stations en betere bereikbaarheid van deur-tot-deur  

Maatwerk in HRN-dienstregeling en betere aansluitingen op regionaal OV  

Investering overheden in spoorlijn Haarlem-Zandvoort zodat NS extra treinen in de zomer en bij evenementen kan inzetten  

Haalbaarheidsonderzoek hoogfrequente Sprinterbediening op de westtak Amsterdam, Airport Sprinter en Sprinterfrequenties Noord-Brabant  

MIRT Multimodale Knoop Schiphol op investeringsagenda in samenhang met investeringen in Groot Amsterdam  

Diverse fietsenstallingen naar 1e 24 uur gratis, uitbreiding P+R-locaties  

Formuleren regionale ambities t.b.v. Toekomstbeeld OV  

Eindhoven Internationaal Knooppunt XL  

Deur-tot-deurreis (incl. MaaS-projecten)  

Optimaliseren dienstregeling Noord-Holland Noord  

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

 

Zie Aantrekkelijke en inclusieve werkgever

  
Toevoegen aan verslag
Print pagina