Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Geconsolideerde balans per 31 december 2019

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2019*

31 december 2018

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

4.260

3.979

12

Vastgoedobjecten

135

151

13

Immateriële vaste activa

484

416

31

Gebruiksrechten vaste activa

2.022

-

15

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

19

17

23

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

159

159

10

Latente belastingvorderingen

202

196

 

Totaal vaste activa

7.281

4.918

    

16

Voorraden

184

169

17

Debiteuren en overige vorderingen

1.144

830

 

Te vorderen winstbelasting

13

16

23

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

8

-

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

818

906

18

Activa aangehouden voor verkoop

-

191

 

Totaal vlottende activa

2.167

2.112

    
 

Totaal activa

9.448

7.030

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

24

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Overige reserves

48

39

 

Ingehouden winsten

2.495

2.459

 

Onverdeeld resultaat

208

106

 

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder

3.763

3.616

 

Minderheidsbelang derden

18

11

 

Eigen vermogen

3.781

3.627

    

28

Aan komende jaren toe te rekenen baten

240

275

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

656

696

31

Leaseverplichtingen

1.676

44

29

Personeelsbeloningen

35

30

30

Voorzieningen

126

119

20

Overlopende posten

32

42

10

Latente belastingverplichtingen

54

48

 

Totaal langlopende verplichtingen

2.819

1.254

    

25

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

99

96

31

Leaseverplichtingen

433

2

 

Verschuldigde winstbelasting

10

12

21

Crediteuren en overige schulden

1.497

1.315

22

Vooruitontvangen baten

738

694

30

Voorzieningen

71

24

18

Passiva aangehouden voor verkoop

-

6

 

Totaal kortlopende verplichtingen

2.848

2.149

 

Totaal verplichtingen

5.667

3.403

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

9.448

7.030

  • * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting. De toepassing van IFRS heeft ultimo 2019 geleid tot een balansverlening van circa € 2 miljard door opname van Gebruiksrechten vaste activa en Leaseverplichtingen.
Toevoegen aan verslag
Print pagina