Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

21. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2019

31 december 2018

Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden projecten

-

-

Handelscrediteuren

414

406

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

40

40

Overige belastingen en sociale lasten

183

119

Overige schulden

400

484

Overlopende passiva

460

266

Totaal

1.497

1.315

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 6 miljoen (2018: € 9 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 26. Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 17.

Toevoegen aan verslag
Print pagina