Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Beloning van de raad van bestuur

De kerndoelstelling van het NS-beloningsbeleid is dat dit beleid de raad van commissarissen in staat stelt om goed gekwalificeerde leden van de raad van bestuur aan te trekken en te behouden. Het beloningsbeleid dient de doelstellingen en strategie van NS te ondersteunen en te bevorderen. Tevens reflecteert het beloningsbeleid het publieke karakter van NS.

Doelstellingen en principes

 • Met de Staat als enig aandeelhouder, is het beloningsbeleid gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen;

 • Het bepalen van de functieniveaus vormt een belangrijk bouwblok voor het vaststellen van de beloningsniveaus;

 • Voor het vaststellen van de beloningsniveaus van de raad van bestuur wordt een marktvergelijking gehanteerd op basis van twee referentiemarkten: de (semi-)publieke sector (AMC, Belastingdienst, GVB, Havenbedrijf Rotterdam, ministerie van IenW, ProRail en Vitens) en de Nederlandse private sector[1], in een verhouding van 60% en 40%;

 • NS beloont bestuurders op het marktmediaanniveau van de bovenstaande referentiemarkten;

 • Bij het vaststellen van de remuneratie van de leden van de raad van bestuur is rekening gehouden met de invloed van het beloningsbeleid op de lange termijn waardecreatie. Voor NS betekent dit dat bij de vaststelling van de remuneratie rekening wordt gehouden met de maatschappelijke positie die NS inneemt, de verplichtingen die NS uit hoofde van de concessie heeft en de lange termijn uitdagingen voor de mobiliteit van Nederland;

 • Het gehanteerde beloningsbeleid voldoet aan de best practice-bepalingen over bezoldiging uit de Corporate Governance Code.

 • 1 De referentiegroep van de Nederlandse private sector bestaat uit ruim 600 Nederlandse
  bedrijven in veel verschillende sectoren.

Resultaatafspraken raad van bestuur

Alle leden van de raad van bestuur hebben resultaatafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in targetletters. Deze resultaatafspraken bestaan uit gezamenlijke- en individuele doelen. De individuele doelen zijn gerelateerd aan de portefeuille waarvoor een directielid verantwoordelijk is. Aan de resultaten is geen beloning gekoppeld (zie onder variabele beloning). De gezamenlijke doelen voor 2019 waren:

Doelstellingen 

KPI 

Target 

Klant 

Klanttevredenheid 

82% 

 

Reizigerspunctualiteit hoofdrailnet 

91,7% 

 

Zitplaatskans in de spits hoofdrailnet 

95,5% 

Financieel 

EBIT NS 

€ 210 mln 

Gedrag en cultuur 

NS werkt aan een open en veilige werkomgeving, waarin we elkaar aanspreken, het eerlijke verhaal vertellen, bewust keuzes maken en risico’s afwegen en elkaar helpen.  

 
 

Integriteit

 
 

De score op het volwassenheidsniveau van de integriteitscultuur o.b.v. het professional judgement in Q4 2019 is gestegen t.o.v. de score in Q4 2018. 

+0,2 

 

Veiligheid

 
 

Risico-inventarisaties en evaluaties zijn inclusief bijbehorend plan van aanpak conform het arbobeleid uitgevoerd. 

75% 

 

Duurzaamheid

 
 

Efficiënter energieverbruik voor onze gebouwen en treinen, per jaar per reizigerskilometer. 

Minimaal 2% 

De kpi voor de zitplaatskans in de spits voor het hoofdrailnet was in 2019 94,9% en derhalve is deze target niet gehaald. Verder zijn alle andere bovenstaande targets gerealiseerd in 2019.

Hoewel de verschillende onderwerpen vallen onder verschillende leden van de raad van bestuur, is de raad van bestuur als geheel verantwoordelijk voor de bovenstaande gezamenlijke doelen. Conform de portefeuilleverdeling zijn de leden van de raad van bestuur ook verantwoordelijk voor individuele doelstellingen, zo is mevrouw Rintel verantwoordelijk voor operationele doelstellingen, de heer Groenewegen voor onder andere het financiële doel van Abellio, mevrouw De Vries voor de prestaties van Stations en de heer Smit voor bijvoorbeeld kpi’s op het individuele reisbelang.

Beloningselementen

 • Vast inkomen

 • Variabele beloning

 • Pensioen

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

In de jaarrekening is in noot 2 van de jaarrekening een tabel opgenomen waarin alle beloningselementen worden weergegeven.

Ten aanzien van de beloningselementen geldt voor Anneke de Vries, directeur stations en risicobeheer, geldt dat zij per 15 oktober is toegetreden tot de raad van bestuur. Voor Susi Zijderveld, directeur risicobeheersing, geldt dat zij per 1 mei uit dienst is getreden.

Vast inkomen

Het vast overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2019 was als volgt:

 

Functie

Vast jaar inkomen op 31 december 2019 (€)

Genoten vast inkomen (€) 2019

De heer R.H.L.M. van Boxtel 

President-directeur 

473.806 

469.593 

De heer H.L.L. Groenewegen 

Directeur financiën 

371.613 

368.308 

Mevrouw M.E.F. Rintel 

Directeur operatie 

371.613 

368.308 

Mevrouw S.M. Zijderveld 

Directeur risicobeheersing 

122.402 

De heer T.B. Smit 

Directeur commercie & ontwikkeling 

371.613 

368.308 

Mevrouw A.M.E. de Vries 

Directeur stations en risicobeheer 

371.613 

78.918 

Aan de hand van de Hay-methode beoordeelt de Renumeratiecommissie het functieniveau van de leden en de voorzitter van de raad van bestuur. Aan het functieniveau kan vervolgens ook een beloningsniveau gekoppeld worden. Ook voor de andere NS-medewerkers die niet onder de cao vallen wordt eerst een functieniveau volgens de Hay-methode vastgesteld waar vervolgens een beloningsniveau aan gekoppeld wordt. Door het gebruik van dezelfde methodiek is bij de vaststelling van de beloning van de raad van bestuur rekening gehouden met de interne beloningsverhoudingen.

Het verschil tussen het vast jaarinkomen en het genoten vast inkomen komt doordat per 1 oktober 2019 de salarissen zijn verhoogd met 1,2% naar aanleiding van de cao-verhoging. Dit is conform het beloningsbeleid. Alle NS-medewerkers die onder de cao vallen, hebben deze verhoging ook ontvangen. Het totale inkomen van de medewerker met het hoogste vaste salaris, de president-directeur, is 9[1] maal de mediaan van het totale inkomen van alle NS-werknemers in Nederland. Deze interne beloningsverhouding is niet gewijzigd ten opzichte van 2018.

 • 1 Uitgangspunten: Alle medewerkers van NS en Abellio Nederland, die het gehele jaar in dienst
  waren, zijn meegenomen in de berekening. Bij de berekening zijn de volgende elementen
  betrokken: de vaste en variabele beloning en de pensioenkosten. Bovenstaande elementen zijn
  van toepassing op zowel de medewerkers als de President-directeur. Zowel full time als part
  time personeel wordt in de berekening betrokken.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst individueel afgezien van variabele beloning. De raad van commissarissen kan overwegen variabele beloning, die gemaximeerd is op 20% van het vaste jaarsalaris, zoals beschreven in het beloningsbeleid van de directie weer in te voeren.

Pensioen

Alle leden van de raad van bestuur nemen deel in de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel van de pensioenlasten bedraagt voor de gehele raad van bestuur in 2019 € 68.228 (2018: € 73.385). Het werkgeversdeel is 2/3 deel van de totale pensioenlasten.

 

Functie

Pensioenlasten (€)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

15.009

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

15.009

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

15.009

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

5.003

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

15.009

Mevrouw A.M.E. de Vries

Directeur stations en risicobeheer

3.187

Op basis van de wetgeving is de pensioenopbouw op een salaris van € 107.593 afgetopt. NS en vakbonden zijn overeengekomen om als alternatief voor de aftopping van de pensioenopbouw een bruto bijdrage naast het salaris uit te keren. NS kent aan alle huidige en nieuwe medewerkers een bruto bijdrage toe van 12% van het deel van het salaris boven € 107.593. Voor medewerkers die op 1 januari 2015 46 jaar of ouder waren, geldt een overgangsmaatregel. Zij ontvangen aanvullend een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Het betreffende percentage wordt eenmalig vastgesteld. Leden van de raad van bestuur ontvingen in 2019 een bijdrage gelijk aan bovenstaande regeling voor NS-medewerkers.

 

Functie

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw (€)

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

43.440

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

31.286

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

33.893

Mevrouw S.M. Zijderveld

Directeur risicobeheersing

10.385

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

31.286

Mevrouw A.M.E. de Vries

Directeur stations en risicobeheer

6.728

*) Mevrouw Rintel ontvangt een hogere vergoeding, omdat zij onder de overgangsbepaling viel per 1 januari 2015 voordat zij zitting nam in de RvB.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Op de raad van bestuur zijn de overige secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing die gelden voor alle medewerkers van NS, waaronder ziektekostenregelingen en vervoersfaciliteiten.
Daarnaast bestaan de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de raad van bestuur uit een passende onkostenvergoeding, een leaseauto en gebruik van communicatiemiddelen. In de leaseregeling bestaat de mogelijkheid om af te zien van een leaseauto, tegen bruto uitbetaling van het mobiliteitsbudget. Verder kunnen zij beschikken over een directieauto met chauffeur ten behoeve van een optimale uitoefening van de taken van de individuele RvB-leden. Deze directieauto wordt in beginsel alleen voor zakelijk verkeer gebruikt. Hieronder verstaat NS ook het zakelijk verkeer dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, maar waarvan het privégebruik onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die samenhangen met het dienstverband met NS. Vanwege het gebruik dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, vindt voor de directieauto een fiscale bijtelling plaats. Omdat de bijtelling wordt opgeroepen door privégebruik dat onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die voortvloeien uit het dienstverband met NS, ontvangen de RvB-leden een vergoeding voor de over de fiscale bijtelling verschuldigde belasting. Deze vergoeding is aangewezen voor de werkkostenregeling en is daardoor netto aan de RvB-leden uitgekeerd. De onderneming verstrekt aan de leden van de raad van bestuur geen leningen, voorschotten of garanties.

 

Functie

Uitbetaling leasebedrag (€)

Vergoeding voor fiscale bijtelling directieauto

Onkosten-vergoeding

De heer R.H.L.M. van Boxtel  

President-directeur 

-

9.588

4.368

De heer H.L.L. Groenewegen 

Directeur financiën 

16.920

2.400

4.368

Mevrouw M.E.F. Rintel 

Directeur operatie 

2.784

2.400

4.368

Mevrouw S.M. Zijderveld 

Directeur risicobeheersing 

5.640

800

1.456

De heer T.B. Smit 

Directeur commercie & ontwikkeling 

-

2.400

4.368

Mevrouw A.M.E. de Vries 

Directeur stations en risicobeheer 

3.967

510

928

*) De heer van Boxtel heeft in 2019 gebruikgemaakt van de directieauto met chauffeur, dat wordt gecompenseerd door af te zien van bruto uitbetaling van het mobiliteitsbudget. De heer Groenewegen en mevrouw Zijderveld hebben gekozen het mobiliteitsbudget uit te laten betalen. Mevrouw Rintel, de heer Smit en mevrouw De Vries hadden in 2019 de beschikking over een leaseauto. Mevrouw Rintel en mevrouw De Vries hebben beiden niet het gehele mobiliteitsbudget aangewend en ontvangen derhalve een gedeeltelijke uitbetaling van het mobiliteitsbudget. De heer Smit heeft het gehele mobiliteitsbudget aangewend en ontvangt derhalve geen uitbetaling.

Arbeidsovereenkomsten

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar.

 

Functie

Benoemingsdatum

Einde benoeming

De heer R.H.L.M. van Boxtel

President-directeur

1 augustus 2015 

31 juli 2020 

De heer H.L.L. Groenewegen

Directeur financiën

15 september 2016 

14 september 2020 

Mevrouw M.E.F. Rintel

Directeur operatie

15 juli 2016 

14 juli 2020 

De heer T.B. Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

1 april 2017 

31 maart 2021 

Mevrouw A.M.E. de Vries

Directeur stations en risicobeheer

15 oktober 2019 

14 oktober 2023 

In alle arbeidsovereenkomsten van de leden van de raad van bestuur is een opzegtermijn voor de werkgever opgenomen van vier maanden. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris. In geval van ernstig verwijtbaar dan wel nalatig handelen zal geen beëindigingsvergoeding worden uitgekeerd.

Toevoegen aan verslag
Print pagina