Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2019

31 december 2018

   

Financiële vaste activa

3.763

3.616

   

Totaal activa

3.763

3.616

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

2.146

2.170

Herwaarderingsreserve deelnemingen

59

61

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

350

281

Wettelijke reserve omrekenverschillen

-12

-14

Resultaat over de verslagperiode

208

106

 

3.763

3.616

   

Totaal passiva

3.763

3.616

Toevoegen aan verslag
Print pagina