Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Risico 5: ERTMS

Omschrijving

Het risico bestaat dat de invoering van ERTMS leidt tot klanthinder. Ook bestaat het risico dat de implementatie van ERTMS niet de verwachte gewenste resultaten gaat opleveren op de gebieden van veiligheid, betrouwbaarheid, interoperabiliteit, capaciteit, snelheid. Het vervangen van het treinbeveiligingssysteem op het Nederlandse spoor is een ingrijpend en complex programma, dat impact zal hebben op NS. De uitrol zal vele jaren duren. Tijdens deze periode moet er gebruik worden gemaakt van zowel het traditionele beveiligingssysteem (ATB) als ERTMS. Op de kortere termijn bestaan risico’s rond de juiste inbouw in onze treinen en de implementatie in onze organisatie.

Toelichting

De invoering van ERTMS in de Nederlandse spoorsector (NS, ProRail, overige vervoerders) vindt plaats onder regie van een programmadirectie, die door het ministerie van IenW bij ProRail is geplaatst. Binnen NS werkt een programma-organisatie aan de invoering bij NS. Deze invoering is complex, omdat het zowel technische, operationele als organisatorische elementen bevat. De implementatie van ERTMS op het Nederlandse spoor omvat veranderingen voor de infrabeheerder en voor alle vervoerders. Zowel de infrastructuur als de treinen moeten worden aangepast om ERTMS ingevoerd te krijgen. Bovendien dient een aanzienlijk deel van het personeel te worden opgeleid om effectief in het nieuwe vervoersysteem te werken. ERTMS zal per baanvak worden uitgerold waarbij ATB wordt verwijderd. Tijdens de uitrol zal zowel ATB als ERTMS in gebruik zijn totdat alle baanvakken rond 2050 zijn uitgerust met ERTMS. De komende jaren zal ERTMS zich als Europees treinbeveiligingssysteem blijven ontwikkelen.

Maatregelen

De ERTMS-programmadirectie heeft bij de invoering van ERTMS bewust gekozen voor een aanpak, waarin zorgvuldigheid boven snelheid gaat. De uitwerking van migratiestappen in combinatie met het opgezette gezamenlijke kwaliteitsmanagementsysteem zijn elementen waarmee het risico op klanthinder en of het niet realiseren van de ERTMS-doelstellingen wordt gereduceerd. NS ziet erop toe dat de migratiestappen zorgvuldig worden voorbereid.

Ook NS bereidt de introductie van ERTMS zorgvuldig voor in nauwe samenwerking met de ERTMS-programmadirectie, ProRail en de andere vervoerders. De programma-organisatie voor ERTMS onderkent de risico’s en mitigeert deze. Daarvoor heeft zij een governance ingericht waarin alle bij de invoering betrokken bedrijfsonderdelen op de hoogste niveaus zijn betrokken. Bij recente materieelintroducties beproefde invoeringsmethodieken passen we toe.

Trend beheersing

Het risico voor klanthinder wordt met de genomen maatregelen verder gereduceerd. Verschillende door NS ingebrachte punten ter reductie van lagere operationele performance en of onacceptabele klanthinder zijn opgenomen in de voorgenomen programmabeslissing. Het risico dat de implementatie van ERTMS niet de verwachte resultaten gaat opleveren, wordt door NS in samenwerking met de ERTMS-programmadirectie beheerst. Het is te vroeg om hiervoor een trend aan te geven, omdat daadwerkelijke uitrol nog jaren in beslag zal nemen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina