Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Klimaat

NS is een van de grootste elektriciteitsverbruikers in Nederland. 90% gebruiken we voor het laten rijden van treinen en 10% voor gebouwen. Om klimaatneutraal reizen te kunnen aanbieden, sturen we op energie-efficiency, kopen we op jaarbasis evenveel duurzame energie in als dat we gebruiken en zetten we onze assets in voor duurzame opwek van energie.

CO2-uitstoot naar nul: klimaatneutraal

Sinds 2017 wordt op jaarbasis net zoveel nieuwe groene stroom ingekocht als dat door onze treinen wordt verbruikt. De stroom die voor het rijden van de treinen nodig is, wordt opgewekt uit nieuwe, direct herleidbare windparken in Nederland, België en Scandinavië. Per 1 januari 2019 is een nieuw contract ingegaan voor het treinvervangend busvervoer. De insteek daarvan is om het treinvervangend busvervoer klimaatneutraal uit te voeren. Bij de implementatie van het contract hebben zich aanloopproblemen voorgedaan, waardoor het doel aan het eind van het jaar voor 89% was gerealiseerd. De opdrachtnemer heeft in het najaar van 2019 samen met andere partijen aanvullende maatregelen genomen, zodat het restant in 2020 alsnog wordt ingelopen. 
Ook voor de gebouwen wordt op jaarbasis net zo veel groene stroom ingekocht als dat er verbruikt wordt en wordt het gas voor onze gebouwen voor 75% groen ingekocht. Ook de gebouwen zullen vanaf 2020 klimaatneutraal zijn.
We stootten in Nederland in 2019 directe emissies (scope 1) uit bij het energieverbruik met gas in onze gebouwen. Dit was 8,7 kiloton CO2 (14,1 in 2018), dankzij het aanbieden van klimaatneutraal vervoer. De indirecte emissies (scope 2) als gevolg van het verbruik van warmte van onze gebouwen was 0,6 kiloton CO2 (0,6 in 2018). Aan het begin van de concessie in 2015 waren de CO2-emissies respectievelijk 77 kiloton (scope 1) en 487 kiloton (scope2). In totaal hebben we sindsdien dus ruim 0,6 megaton CO2-uitstoot voorkomen.

Energie

In 2019 is voor reizen bij NS gemiddeld 67,7 Wh energie per reizigerskilometer gebruikt. Dit is lager dan 2018 (71,3 Wh/rkm) en daarmee voldoen we ruimschoots aan onze doelstellingen voor efficiencyverbetering (2% per jaar). Op het gebied van energie-efficiency sturen we op energiezuinig rijden en opstellen en worden huurders van retail op stations geholpen om slimmer om te gaan met het energieverbruik.
NS verbruikt de energiebronnen elektriciteit (1.346 GWh), diesel (2,3 miljoen liter), warmte (33,2 TJ) en gas (6,3 miljoen m3) voor de treinen, bussen, stations, werkplaatsen en kantoren. Omgerekend naar GWh is dit in totaal 1.433 GWh energie, waarvan 1.420 GWh groene energie. Met onze Warmte Koude Opslag wekken we op zes stations het equivalent van 20,76 GWh aan warmte en koude op.

Duurzame energiebronnen

Ruimte in Nederland is schaars. Het is daarom een uitdaging om duurzame opwek in Nederland in te passen in de bestaande omgeving. NS wil naast energiereductie en inkoop van groene energie ook een bijdrage leveren aan de energietransitie door haar gebouwen en gronden in te zetten voor duurzame opwek. Zo heeft NS in Amsterdam grond beschikbaar gesteld voor de realisatie van windpark Nieuwe Hemweg. Bij de ontwikkeling van dit terrein is een samenwerking ontstaan waarbij iedereen bereid was mee te denken om het windpark, direct naast een nog te bouwen opstelterrein voor treinen, mogelijk te maken. NS heeft hierin een actieve rol gehad door oplossingen te zoeken voor meervoudig ruimtegebruik. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windpark zijn in 2019 gestart, in 2021 zal het windpark operationeel worden, waarmee per jaar 40 GWh aan stroom opgewekt wordt.
In 2019 zijn zowel op Haarlem als in Eindhoven zonnepanelen op daken van NS-gebouwen aangelegd. In totaal is 1.851m2 zonnepanelen geplaatst, met een geïnstalleerd vermogen van 376.945 WP. In 2019 zijn de gasinstallaties van 10 stations vervangen door duurzamere oplossingen. We onderzoeken samen met ProRail of het mogelijk is om het aantal aardgasloze stations en NS-gebouwen met zonnepanelen verder uit te breiden.

Toevoegen aan verslag
Print pagina