Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Onze materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van de belangen van onze stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp. Op basis van de verschillende dialoogsessies in 2019, de voortdurende afstemming met stakeholders en een tweejaarlijks onderzoek onder onze stakeholders stellen we de materialiteitsmatrix vast. Daarin staat aan welke thema’s onze belangrijkste stakeholders op dat moment het meeste belang hechten, welke prioriteit zij daaraan geven en welke impact NS heeft op deze thema’s.

Materialiteitsmatrix 2019

NS heeft de materiële thema’s van 2019 beoordeeld op actualiteit en geldigheid ten opzichte van 2018. De positie van de thema’s is bevestigd door extra checks: continue monitoring, een media- en internetanalyse en regulier stakeholderoverleg. Daarnaast hebben interne experts sectorkennis en ontwikkelingen in de keten ingebracht. De matrix voor 2019 is vervolgens aan de raad van bestuur voorgelegd en vastgesteld. Net als vorig jaar zijn de thema’s in de matrix sterk geclusterd en liggen ze dicht bij elkaar, met overall een hoog belang en hoge impact van NS. Dit komt door de brede maatschappelijke rol van NS, de hoge impact van NS op veel onderwerpen door het alleenrecht op het hoofdrailnet, en de balans tussen de maatschappelijke en commerciële rol van NS. Meest materiële thema’s zijn 1 tot en met 12. Er is één thema’ toegevoegd: Activiteiten in de regio. Daarnaast zijn enkele thema’s enigszins verschoven in belang en impact.

Het belang van NS als aantrekkelijke werkgever (16) is flink toegenomen aldus stakeholders, daarnaast zien we ook een stijging van impact van NS op dit thema. Dit is te relateren aan toegenomen krapte op de arbeidsmarkt enerzijds en onze inspanningen voor het aantrekken van personeel met een technische en ICT-achtergrond, en extra aandacht voor diversiteit en inclusie anderzijds. Dit uitte zich eveneens in stijging van NS als werkgever in de ranglijsten van Intelligence Group en Intermediair Imago Onderzoek. Op de drie thema’s Samenwerking (4), Drempelloos: reizen van deur tot deur (6) en Innovatie (11) is zowel op belang als impact een stijging te zien. Onze inspanningen op deze thema’s hangen sterk samen: de activiteiten van de Mobiliteitsalliantie (lancering Deltaplan), deelname Klimaattafel, bijdrage OV Toekomstbeeld, oprichten van RiVIER samen met de G4 ten behoeve van het MaaS platform, uitbreidingen van de NS-app (Zitplaatszoeker en ontsluiten van deelauto en OV fiets via app), start van pilot met Automatic Train Operation en verdere samenwerking met onderwijsinstellingen om spitsdruk te verminderen. Activiteiten in Europa (15) is zowel in belang voor stakeholders als in impact van NS toegenomen onder andere door realisatie van de directe verbinding Amsterdam-Londen, aankondiging van de Nachttrein naar Wenen en lidmaatschap van Roger van Boxtel van de CER in Brussel.

Definities materiële thema’s

1. Betrouwbaarheid: de mate waarin stakeholders erop vertrouwen dat NS hetgeen zij haar klanten en overige stakeholders belooft nakomt

2. Transparantie: de mate waarin NS openheid van zaken geeft

3. Reiziger op 1, 2 en 3/klanttevredenheid: de mate waarin NS streeft naar een hoge klanttevredenheid

4. Samenwerking (intern en extern): de mate waarin de leiding streeft naar samenwerking (zowel binnen de organisatie als daarbuiten) en samenwerking met partners in de vervoersketen vormgeeft

5. Duurzaamheid: de mate waarin NS zich inspant voor evenwicht tussen people, planet, profit in de bedrijfsvoering

6. Drempelloos reizen van deur tot deur: de mate waarin NS zich inzet voor het realiseren van een probleemloze reis van deur tot deur

7. Integriteit: de mate waarin NS eerlijk en oprecht is

8. Punctualiteit: de mate waarin NS zich inzet voor het realiseren van reizen volgens de dienstregeling

9. Toegankelijkheid: de wijze waarop NS haar diensten beschikbaar en bereikbaar maakt voor iedereen

10. (Voorzieningen op) stations: de mate waarin NS zich inzet voor een prettig verblijf op stations door middel van diverse voorzieningen

11. (Sociale) veiligheid: de mate waarin NS zich inzet voor een veilige reis in de trein en op stations

12. Innovatie: de mate waarin NS met haar producten en diensten inspeelt op trends en ontwikkelingen

13. Risicomanagement: de mate waarin NS in staat is om risico’s te identificeren en tijdig passende maatregelen te nemen

14. Financiële prestaties: de mate waarin NS nu en in de toekomst in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen

15. Activiteiten in Europa: de mate waarin NS leert van haar activiteiten in het buitenland

16. Aantrekkelijke werkgever: de mate waarin NS erin slaagt de medewerkers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en loopbaanontwikkeling te bieden.

17. Activiteiten in de regio: de mate waarin NS erin slaagt om regionaal maatwerk te bieden.

Toevoegen aan verslag
Print pagina