Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Stakeholderdialogen

Naast onze reguliere contacten met stakeholders over (dagelijkse) zaken, gaan we graag in gesprek over kansen, bedreigingen en trends op de middellange termijn. Daarom organiseert NS (centrale) bijeenkomsten met uiteenlopende stakeholders over onze maatschappelijke rol en specifieke thema’s waarop we impact hebben. Dit zijn thema’s die onze belanghebbenden of NS zelf bezighouden. Hiermee faciliteren we een dialoog tussen stakeholders en NS, maar ook tussen stakeholders onderling. Dat leidt geregeld tot nieuwe inzichten in elkaars belangen en waardevolle kritieken en ideeën voor NS.

Toekomst van NS

In mei 2019 organiseerde NS een centrale stakeholderdialoog waar 60 relaties van NS aanwezig waren om met elkaar van gedachten te wisselen over ‘De Toekomst is Nu’. Onder meer consumentenorganisaties, regionale overheden, ProRail en vakbonden woonden dit bij. De raad van bestuur sprak met de aanwezigen over de trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de toekomst van de mobiliteit in Nederland. Denk hierbij aan regionale samenwerking, de toekomst van stations en de rol van NS bij nieuwe technologieën en innovatie. Er ontstond een gemeenschappelijk beeld over de opgave die we samen hebben om Nederland leefbaar en bereikbaar te houden.

Wetenschappelijke publicatie en seminarreeks Toekomst op de Rails

Diverse beleidsontwikkelingen zoals het OV Toekomstbeeld, de Lange Termijn Spooragenda, de implementatie van het 4e spoorwegpakket en keuzes over de marktordening staan komende jaren op de agenda. Ook zijn er autonome ontwikkelingen die invloed hebben op de mobiliteit van de toekomst. Daarom hebben GVB, HTM, NS, ProRail en RET het initiatief genomen voor een wetenschappelijke seminar- en publicatiereeks. Doel daarvan is om de internationaal best beschikbare wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen te mobiliseren ten behoeve van beleid in Nederland. De beoogde bijdrage van dit initiatief ligt niet in de beleidsconclusies zelf, maar in de inhoud van de achterliggende analyses en te maken afwegingen. Inhoudelijke en onafhankelijke verantwoordelijkheid ligt bij hoogleraren Bert van Wee (TU Delft) en Maarten Jansen (Universiteit van Wenen). In 2019 vonden de laatste seminars van een reeks van tien verdiepende seminars plaats. De bundeling van papers werd als ESB-dossier gepresenteerd tijdens het slotevent op 11 oktober 2019 en is tevens online beschikbaar gesteld aan het algemene publiek.

Toevoegen aan verslag
Print pagina