Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2019

(in miljoenen euro's)

2019*

2018

    

1

Opbrengsten

6.661

5.926

2

Kosten personeel

2.305

2.166

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

823

361

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

534

527

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-147

-154

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

634

519

7

Infraheffing en concessievergoeding

1.495

1.280

8

Overige bedrijfslasten

738

1.046

 

Bedrijfslasten

6.382

5.745

15

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

8

14

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

287

195

 

Financieringsbaten

12

6

 

Financieringslasten

-63

-20

27

Nettofinancieringsresultaat

-51

-14

 

Resultaat voor winstbelastingen

236

181

9

Winstbelasting

-21

-65

 

Resultaat over de verslagperiode

215

116

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

208

106

 

Minderheidsbelang

7

10

 

Resultaat over de verslagperiode

215

116

  • * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting. De toepassing van IFRS 16 heeft in 2019 geleid tot een toename van het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 33 miljoen (toename afschrijvingskosten van € 422 miljoen, afname van overige bedrijfslasten van € 454), toename van aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode van € 1 miljoen en een afname van financieringsresultaat van € 37 miljoen, per saldo een effect op het resultaat voor winstbelastingen van € 4 miljoen.
Toevoegen aan verslag
Print pagina