Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

GRI-tabel

GRI Content Index NS – Core

GRI Code

Omschrijving NS report volgend [NL]

Referentie

Toelichting

GRI 102: ALGEMENE INDICATOREN 2016

1. Organisatie profiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel van NS

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van NS

De NS biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Corporate governance

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van NS - onze organisatie

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van NS - onze organisatie

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kort
Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving
Profiel van NS - onze organisatie
Jaarrekening

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS - onze organisatie
Aantrekkelijke & inclusieve werkgever - Onze medewerkers

We rapporteren niet over de volgende zaken:
b. Totaal aantal werknemers per arbeidsovereenkomst (permanent en tijdelijk), per regio.
d. Of een belangrijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemers zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werknemers die geen werknemer zijn.
e. Alle significante variaties in de cijfers
f. Een uitleg over hoe de gegevens zijn verzameld, inclusief gemaakte veronderstellingen.

Reden voor niet rapporteren informatie:
We hebben besloten om deze gegevens niet toe te voegen, omdat het niet de waarde van ons verslag verhoogt. Als stakeholders hierom vragen zijn we bereid dit in toekomstige verslaggeving op te nemen.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving
Duurzaam inkopen
Samenwerking in de vervoersketen

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

In 2019 hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden in de organisatie en de keten.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Beheersing van risico's
Onze impact op milieu en maatschappij

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

 

Mobiliteitsalliantie, Platform duurzaam OV en Spoor, SER Energieakkoord, Meerjarenafspraak 3, Nationale Klimaat Coalitie, Code verantwoord Marktgedrag, Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven, NEVI Handreiking verantwoord inkopen, Green Deal Afvalscheiding en reductie op stations en in treinen, Railsponsible, Klimaatakkoord NL, Plastic Pact, Green Deal Circulair Inkopen.

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

 

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Green Business Club, Coalitie Anders Reizen.

2. Strategie

 

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord van de president-directeur

 

3. Ethiek en integriteit

 

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Kernwaarden en gedragscode
Beleid
Compliance

 

4. Bestuur

 

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

5. Stakeholder Engagement

 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Schema stakeholderdialoog

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

99% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2019 onder een CAO.

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Organisatie van duurzaamheid
Dialoog met onze stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Frequent overleg
Schema stakeholderdialoog

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Frequent overleg
Schema stakeholderdialoog

 

6. Reporting practice

 

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Jaarrekening
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Dialoog met onze stakeholders

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Onze materiële thema’s

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het verslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Onze materiële thema’s

 

102-50

Rapportageperiode

Reikwijdte en verslaggevingscriteria - Reikwijdte

 

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 


21-2-2019

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

 

nsg.jaarverslag@ns.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Externe accountant

 

2. Materiële onderwerpen die NS rapporteert volgens GRI

Integriteit (GRI 205: Anti-corruptie)

205

DMA

Open en integere cultuur
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Open en integere cultuur
Verbeterambitie
Kernwaarden en gedragscode
Governance, integriteit & compliance
Beleid
Voorlichting en advies
Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen
Compliance
Monitoring en bijsturing

 

Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen
Compliance
Monitoring en bijsturing

 

205-3

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

Meldpunt Integriteit en Regeling Integriteitsmeldingen

 

Duurzaamheid (GRI 301: Materialen)

301

DMA

Circulariteit
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Circulariteit
Duurzaam inkopen

 

Circulariteit

 

301-1

Gebruikte materialen naar gewicht of volume

Circulariteit

 

Duurzaamheid (GRI 302: Energie)

302

DMA

Energie
Transitie naar duurzame mobiliteit
Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Energie
Deelname NS aan klimaatakkoord
Duurzame mobiliteit

 

CO₂-uitstoot naar nul: klimaatneutraal
Energie
Duurzame energiebronnen
Onze impact op milieu en maatschappij

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Energie
Reikwijdte

 

Duurzaamheid (GRI 305: Emissies)

305

DMA

Energie
Transitie naar duurzame mobiliteit

 

Energie
Deelname NS aan klimaatakkoord

 

Energie
Onze impact op milieu en maatschappij

 

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1) naar gewicht

Energie
Reikwijdte

 

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2) naar gewicht

Energie
Reikwijdte

 

Duurzaamheid (GRI 306: Afval)

306

DMA

Hergebruik van materiaal bevorderen, afval verminderen
Reikwijdte

 

Circulariteit van onze treinen
Afval verminderen
Kantoor afval
Afval recyclen

 

Circulariteit van onze treinen
Afval verminderen
Afval recyclen

 

306-2

Afval naar type en verwijderingsmethode

  

Betrouwbaarheid

103-1/2/3

DMA

Operationele prestaties
Punctualiteit op het hoofdrailnet
Prestaties op de HSL-Zuid
Vooruitblik op de concernrisico’s in de toekomst
Risico 6: Betrouwbaarheid IT

 

Operationele prestaties
Punctualiteit op het hoofdrailnet
Prestaties op de HSL-Zuid
Risico 6: Betrouwbaarheid IT

 

Operationele prestaties
Punctualiteit op het hoofdrailnet
Prestaties HSL-Zuid

 

NS 1

Behalen doelen concessie KPI's

2019 in een notendop

 

Transparantie

103-1/2/3

DMA

Duurzame prestaties
Corporate Governance
Relatie met belastingautoriteiten
NS en belastingen - Transparantie
Schema stakeholderdialoog

 

Duurzame prestaties

 

Duurzame prestaties

 

NS 2

Plek in de ranglijst van de Transparantiebenchmark

Duurzame prestaties - Transparantie

 

Reiziger op 1,2,3 / klanttevredenheid

103-1/2/3

DMA

Klanttevredenheid
Operationele prestaties

 

Klanttevredenheid
Operationele prestaties
Punctualiteit op het hoofdrailnet
Prestaties HSL-Zuid
Stations en omgeving

 

Klanttevredenheid
Operationele prestaties
Stations en omgeving

 

NS 3

Algemeen klantoordeel binnenland HRN

Onze prestaties op het hoofdrailnet

 

Samenwerking (intern en extern)

103-1/2/3

DMA

Dialoog met onze stakeholders - Frequent overleg

 

Dialoog met onze stakeholders - Frequent overleg
Stakeholderdialogen
Betaalgemak in het openbaar vervoer
Governance

 

Dialoog met onze stakeholders - Frequent overleg

 

NS 4

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Drempelloos reizen van deur tot deur

103-1/2/3

DMA

Drempelloos reizen
Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders
Verwachte ontwikkelingen op de lange termijn - Anticiperen op verdere groei met mobiliteitsvisie

 

Drempelloos reizen
Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders
Reisinformatie

 

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

NS 5

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

Drempelloos reizen
Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Punctualiteit

103-1/2/3

DMA

Onze organisatie
Punctualiteit op het hoofdrailnetPunctualiteit op de HSL-ZuidReizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

Punctualiteit op het hoofdrailnet
Punctualiteit op de HSL-Zuid
Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

Punctualiteit op het hoofdrailnet
Punctualiteit op de HSL-Zuid
Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

NS 6

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Punctualiteit op het hoofdrailnet

 

NS 7

Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

 

NS 8

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Punctualiteit op de HSL-Zuid

 

NS 9

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid (voor zover toerekenbaar aan NS)

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Punctualiteit op de HSL-Zuid

 

Toegankelijkheid

103-1/2/3

DMA

Toegankelijkheid
Reikwijdte

 

Toegankelijkheid

 

Toegankelijkheid

 

NS 10

Aandeel zelfstandig toegankelijke sprinters

Toegankelijkheid

 

Voorzieningen op stations

103-1/2/3

DMA

Onze organisatie
Stations en omgeving
Beleving van stations verbeterd

 

Stations en omgeving
Beleving van stations verbeterd

 

Beleving van stations verbeterd

 

NS 11

Percentage dat een 7 of meer geeft als klantoordeel voor stations

Beleving van stations verbeterd

 

Sociale veiligheid

103-1/2/3

DMA

Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid

 

Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid

 

Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid

 

NS 12

Aantal rood sein (STS) passages

Spoorwegveiligheid

 

NS 13

Klantoordeel sociale veiligheidsscore

Sociale veiligheid

 

NS 14

Total recordable rate (TRR)

Arbeidsveiligheid

 

Innovatie

103-1/2/3

DMA

Innovaties

 

Innovaties

 

Innovaties

 

NS 15

Belangrijke innovaties

Innovaties

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina