Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

31. Leases

Groep als lessee

De Groep heeft leasecontracten voor materieel, vastgoed en overige bedrijfsmiddelen die gebruikt worden in haar activiteiten. De verplichtingen van de Groep uit hoofde van de leaseovereenkomsten zijn gewaarborgd door het eigendomsrecht van de lessor op de geleasde activa. Over het algemeen is de Groep beperkt in de mogelijkheid om de geleasde activa te subleasen. Er zijn verschillende leasecontracten die verlengings- en beëindigingsopties bevatten, die hieronder verder worden besproken.

De Groep heeft ook bepaalde lease-overeenkomsten voor machines met een leaseperiode van 12 maanden of minder en lease-overeenkomsten voor kantoorapparatuur met een lage waarde. De Groep past de opnamecriteria voor 'kortetermijn-lease' en 'lease van laagwaardige activa' vrijstellingen voor deze lcontracten toe.

Hieronder worden de boekwaarden van de opgenomen gebruiksrechten vaste activa en de mutaties gedurende de periode weergegeven.

(in miljoenen euro's)

Materieel

Vastgoed

Overig

Totaal

     

Samenstelling 1 januari 2019

    
     

Aanschaffingsprijs

2.190

192

15

2.397

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

775

27

2

804

Boekwaarde per 1 januari 2019

1.415

165

13

1.593

     

Mutaties in 2019

    

Toevoegingen

783

15

5

803

Bedrijfsovername

-

-

-

-

Afschrijvingen

-402

-18

-2

-422

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

Koersverschillen vreemde valuta

47

-

2

49

Overige mutaties

-1

1

-1

-1

Totaal mutaties boekjaar

427

-2

4

429

     

Samenstelling 31 december 2019

    
     

Aanschaffingsprijs

2.991

208

21

3.220

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

1.149

45

4

1.198

Boekwaarde per 31 december 2019

1.842

163

17

2.022

Hieronder worden de boekwaarden van de leaseverplichtingen en de mutaties gedurende de periode weergegeven:

(in miljoenen euro's)

2019

Financial leaseverplichtingen per 1 januari

46

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16

1.604

Leaseverplichtingen per 1 januari

1.650

Toevoegingen

825

Toegerekende rente

37

Betalingen

-457

Valutaverschillen

53

Lease verplichtingen per 31 december

2.109

  

Opgenomen onder:

 

Langlopend

1.676

Kortlopend

433

De leaseverplichting kan worden opgesplitst naar de volgende landen:

(in miljoenen euro's)

31 december 2019

Verenigd Koninkrijk

959

Duitsland

953

Nederland

197

Totaal

2.109

De analyse van de looptijd van de leaseverplichtingen wordt toegelicht in noot 26.

De volgende bedragen zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening:

(in miljoenen euro's)

2019

Afschrijvingskosten gebruiksrecht activa

422

Rentelasten leasecontracten

37

Kosten in verband met kortetermijn-leaseovereenkomsten (Overige bedrijfslasten)

49

Kosten in verband met de huur van laagwaardige activa (Overige bedrijfslasten)

18

Variabele leasebetalingen (Overige bedrijfslasten)

1

Totaal opgenomen in de winst en verliesrekening

527

De Groep heeft geen leaseovereenkomsten met materiële variabele leasebetalingen.

Waarderingsgrondslag

De Groep neemt een gebruiksrecht en een leaseverplichting op de aanvangsdatum van de leaseovereenkomst op. Het gebruiksrecht wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen kostprijs, die bestaat uit het initiële bedrag van de leaseverplichting, aangepast voor eventuele leasebetalingen die op of voor de aanvangsdatum van de leaseovereenkomst zijn gedaan, plus eventuele initiële directe kosten die zijn gemaakt en een schatting van de kosten voor de ontmanteling en verwijdering van het onderliggende actief of voor het herstel van het onderliggende actief of de locatie waar het actief zich bevindt, verminderd met eventuele ontvangen leasebonussen.

Het gebruiksrecht wordt vervolgens lineair afgeschreven vanaf de aanvangsdatum tot het einde van de leaseperiode. De gemiddelde afschrijvingstermijnen zijn:

  • Materieel: 6 jaar

  • Vastgoed: 11 jaar

  • Overig: 9 jaar

Daarnaast wordt het gebruiksrecht van het actief periodiek verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen en aangepast voor bepaalde herwaarderingen van de leaseverplichting.

De leaseverplichting wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen de contante waarde van de leasebetalingen die niet zijn betaald op de aanvangsdatum, gedisconteerd met behulp van de marginale rentevoet van de Groep. De leaseverplichting wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode. Ze wordt geherwaardeerd wanneer er een wijziging is in de toekomstige leasebetalingen als gevolg van een wijziging in een index of tarief, als er een wijziging is in de schatting van de Groep van het bedrag dat naar verwachting verschuldigd zal zijn onder een restwaardegarantie, als de Groep zijn beoordeling wijzigt van het feit of hij een aankoop-, verlengings- of beëindigingsoptie zal uitoefenen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina