Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

16. Voorraden

(in miljoenen euro's)

31 december 2019

31 december 2018

Onderhoudsmaterialen

146

141

Projecten in aanbouw onverkocht

4

2

Handelsgoederen

34

26

Totaal

184

169

De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen, ten behoeve van de productie en onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf. In 2019 bedraagt de als last opgenomen vermindering van de voorraadwaarde tot netto-opbrengstwaarde € 12 miljoen (2018: € 18 miljoen). De cumulatieve waardevermindering, na onttrekkingen, bedraagt ultimo 2019 € 98 miljoen (2018: € 104 miljoen).

Waarderingsgrondslag

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs of tegen netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering, verminderd met de geschatte kosten van voltooiing en de verkoopkosten.

De kostprijs van de voorraden is gebaseerd op de inkoopprijzen respectievelijk kostprijzen en omvat de uitgaven gedaan bij verwerving van de voorraden en daarop betrekking hebbende inkoopkosten. De kostprijs van voorraden gereed product en onderhanden projecten omvat een redelijk deel van de indirecte kosten op basis van de normale productiecapaciteit.

Toevoegen aan verslag
Print pagina