Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

19. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2019

31 december 2018

Kas- en banksaldi

818

906

De kas- en banksaldi staan met uitzondering van € 134 miljoen (31 december 2018: € 155 miljoen) ter vrije beschikking. Het bedrag niet ter vrije beschikking heeft betrekking op voortuitontvangen abonnementsgelden van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 26.

Waarderingsgrondslag

Geldmiddelen en kasequivalenten worden gewaardeerd tegen reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.

Toevoegen aan verslag
Print pagina