Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

18. Activa en passiva aangehouden voor verkoop

Op 2 oktober 2018 heeft de groep het besluit genomen om de vennootschap DISA Assets Ltd te vervreemden en is op dat moment gestopt met afschrijven op de activa in de vennootschap. De verkoop is in de loop van 2019 afgerond. De activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de boekwaarde, aangezien de reële waarde, verminderd met de verkoopkosten, niet lager is dan deze boekwaarde.

De activa en passiva aangehouden voor verkoop per 31 december 2018 bestonden uit:

(in miljoenen euro's)

31 december 2018

Materiële vaste activa

174

Debiteuren en overige vorderingen

13

Geldmiddelen en kasequivalenten

4

Activa aangehouden voor verkoop

191

  

Voor afdekking gebruikte renteswaps

5

Crediteuren en overige schulden

1

Passiva aangehouden voor verkoop

6

Toevoegen aan verslag
Print pagina