Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

25. Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

(in miljoenen euro's)

31 december 2019

31 december 2018

Langlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

600

652

Overige financiële verplichtingen

39

42

Valutaderivaten

9

-

Commodity derivaten

8

2

Totaal

656

696

   

Kortlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

58

72

Rekeningcourant kredieten banken

40

22

Commodity derivaten

1

2

Totaal

99

96

   

Totaal verplichtingen

755

792

Onder de onderhandse leningen is een schuld van de Groep aan I&W opgenomen van € 148 miljoen (2018: € 180 miljoen) die samenhangt met uitgestelde betalingen van concessie fees. Hiervan is € 115 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2020 dient te worden betaald. Het gedeelte dat in 2020 wordt betaald (€ 33 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%. De leningsvoorwaarden zijn per 1 januari 2015 nader overeengekomen in de nieuwe HRN concessie.

De overige onderhandse leningen hebben een looptijd variërend van 2019-2029 met een rentepercentage variërend tussen 0,8% en 1,5%.

De aansluiting tussen mutaties van verplichtingen voortvloeiend uit financieringsactiviteiten is als volgt weer te geven:

(in miljoenen euro's)

Onderhandse leningen

Rekening courant kredieten banken

Overige financiële verplichtingen

Voor afdekking gebruikte renteswaps

Valuta- derivaten

Commodity derivaten

Leaseverplich- tingen

Totaal

Balans per 1 januari 2018

646

19

48

2

 

4

33

752

         

Betaald dividend aan aandeelhouders

-

 

-

-

 

-

 

-

Aflossing van opgenomen leningen

-431

      

-431

Opname van leningen

504

 

-

    

504

Totaal netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 2018

73

-

-

-

 

-

 

73

         

Mutaties in verband met discontering

-

 

-

    

-

Nieuwe financial leases

      

13

13

Mutaties werkkapitaal

 

3

     

3

Overige mutaties

5

 

-6

-2

 

-

 

-3

Balans per 31 december 2018

724

22

42

-

 

4

46

838

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16

      

1.604

1.604

Boekwaarde per 1 januari 2019

724

22

42

-

-

4

1.650

2.442

         

Betaald dividend aan aandeelhouders

        

Aflossing van opgenomen leningen

-454

     

-420

-874

Opname van leningen

400

 

-

    

400

Totaal netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 2019

-54

-

-

-

-

-

-420

-474

         

Mutaties in verband met discontering

-

 

-

    

-

Nieuwe leases

      

826

826

Mutaties werkkapitaal

-18

18

     

-

Valutaverschillen

      

53

53

Overige mutaties

6

 

-3

 

9

5

-

17

Balans per 31 december 2019

658

40

39

-

9

9

2.109

2.864

Waarderingsgrondslag

Niet-afgeleide financiële instrumenten

Deze instrumenten worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Afgeleide financiële instrumenten (Derivaten)

De Groep maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om valuta, rente of commodity risico’s af te dekken. Afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, die overeenkomt met de dan geldende kostprijs. Toerekenbare transactiekosten worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten tegen reële waarde gewaardeerd en eventuele wijzigingen op de hierna beschreven manier verantwoord.

Hedge accounting

De methode voor verantwoording van het resultaat is afhankelijk van de vraag of hedge accounting wordt toegepast en zo ja, of de hedgerelatie effectief is. Indien de hedgerelatie effectief is, dan wordt voor deze derivaten hedge accounting toegepast. Bij het afsluiten van een afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie gedocumenteerd. Periodiek wordt getoetst of de afdekkingstransactie over de afgelopen periode effectief is geweest en of de afdekkingstransactie naar verwachting over de komende periode effectief zal zijn. Indien het afdekkingsinstrument afloopt, wordt verkocht, wordt beëindigd, wordt uitgeoefend, of niet langer voldoet aan de criteria voor het mogen toepassen van hedge accounting, dan wordt de toepassing daarvan per direct gestaakt.

Kasstroomafdekkingen

Wanneer een afgeleid financieel instrument wordt aangewezen als afdekking van de variabiliteit van kasstromen die voortvloeit uit een bepaald risico dat is verbonden aan een opgenomen actief, verplichting, of zeer waarschijnlijke, verwachte transactie de winst of het verlies zou kunnen beïnvloeden, dan wordt het effectieve deel van de veranderingen in de reële waarde van het afgeleide afdekkingsinstrument opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en gepresenteerd in de afdekkingsreserve in het eigen vermogen. Het eventuele niet-effectieve deel van de veranderingen in de reële waarde van het afgeleide financiëleinstrument wordt rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening opgenomen. Het opgebouwde bedrag wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening in dezelfde periode dat de afgedekte positie van invloed is op de winst-en-verliesrekening.

Reële waarde afdekkingen

Veranderingen in de reële waarde van een afgeleid afdekkingsinstrument dat is aangemerkt als een reële waarde afdekking worden ten laste dan wel ten gunste van het resultaat gebracht, tezamen met de wijzigingen in de reële waarde van de (groep van) activa en verplichtingen voor zover die zijn toe te wijzen aan het afgedekte risico.

Indien een afdekkingsinstrument niet langer voldoet aan de voorwaarden voor hedge accounting, afloopt of wordt verkocht, wordt de afdekking prospectief beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat eerder in het eigen vermogen was opgenomen, blijft onderdeel uitmaken van het eigen vermogen totdat de verwachte transactie heeft plaatsgevonden. Het onder het eigen vermogen opgenomen bedrag wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening (onder netto mutatie reële waarde uit het eigen vermogen overgeboekte kasstroomafdekkingen) in dezelfde periode waarin het afdekkingsinstrument van invloed is op de winst-en-verliesrekening.

Economische afdekkingen

Hedge accounting wordt niet toegepast op afgeleide instrumenten die in economische zin worden gebruikt als afdekking van in vreemde valuta’s luidende activa en verplichtingen. Veranderingen in de reële waarde van dergelijke derivaten worden als onderdeel van de valutakoerswinsten en -verliezen in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

Afdekking energie

De Groep past accrual accounting toe voor haar voor eigen gebruik bestemde commodity-derivaten, onder gebruikmaking van de uitzondering van IAS 39.5, voor zover wordt voldaan aan de bepalingen van IAS 39.5. Dit is van toepassing voor de inkoop van (diesel)olie en energie in Nederland en wordt toegelicht in de risicoparagraaf en niet in de balans opgenomen verplichtingen. De overige commodity derivaten die niet voldoen aan eigen gebruik bepalingen worden gewaardeerd op reële waarde en waar mogelijk wordt hedge accounting toegepast.

Toevoegen aan verslag
Print pagina