Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

24. Eigen vermogen

Voor het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar het geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen.

Zowel per 31 december 2019 als per 31 december 2018 bestond het maatschappelijk kapitaal uit 4 miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van € 453,78 (oorspronkelijk NLG 1.000). Er zijn 2.230.738 geplaatste aandelen die geheel zijn volgestort. Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. De houders van aandelen zijn gerechtigd tot dividend zoals dit jaarlijks wordt gedeclareerd op basis van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders betreffende de resultaatbestemming. De aandeelhouders hebben het recht om per aandeel één stem uit te brengen tijdens vergaderingen van de vennootschap.

In de aandeelhoudersvergadering van 18 maart 2019 zijn de jaarrekening en de winstbestemming over 2018 vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van € 106 miljoen een bedrag van € 69 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van € 37 miljoen uitgekeerd als dividend.

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Reserve omrekenings verschillen

Afdekkings reserve

Reële waarde reserve

Actuariële reserve

Herwaarderings reserve deelnemingen

Totaal overige reserves

Stand per 31 december 2017

-14

-4

-

-

15

-3

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 9

  

45

  

45

Herziene stand per 1 januari 2018

-14

-4

45

-

15

42

       

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-3

 

-

-

-3

Overige mutaties

-

 

-

-

-

-

       

Stand per 31 december 2018

-14

-7

45

-

15

39

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16

    

-2

-2

Herziene stand per 1 januari 2019

-14

-7

45

-

13

37

       

Niet-gerealiseerde resultaten

2

2

7

-

-

11

Overige mutaties

-

 

-

-

-

-

       

Stand per 31 december 2019

-12

-5

52

-

13

48

Statutaire winstbestemming

Conform artikel 21 lid 2 der Statuten van NV Nederlandse Spoorwegen bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van een eventueel voordelig saldo van de winst-en-verliesrekening.

Voorstel tot winstbestemming

Aan de Vergadering zal worden voorgesteld om van het resultaat ad € 208 miljoen een bedrag van € 135 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van € 73 miljoen uit te keren als dividend.

Minderheidsbelang derden

Onder minderheidsbelang derden is per 31 december 2019 het aandeel van derden in het vermogen van de groepsmaatschappij Abellio Westmidlands Ltd opgenomen is niet materieel.

Waarderingsgrondslag

Reserve omrekeningsverschillen

De reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten (derivaten) wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld.

Reële-waardereserve

De reële-waardereserve omvat de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen – totaalresultaat totdat de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen.

Actuariële reserve

De actuariële reserve heeft betrekking op de actuariële winsten en verliezen, bestaande uit het verschil tussen de werkelijke en de verwachte mutaties in de pensioenverplichtingen en beleggingsresultaten op pensioenactiva (zie noot 29).

Herwaarderingsreserve deelnemingen

De herwaarderingsreserve deelnemingen omvat de cumulatieve niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode.

Algemene reserve

De verwerking in het eigen vermogen is na aftrek van belasting. Dividenden worden verwerkt in de periode waarin over de winstbestemming wordt besloten en de dividenden worden gedeclareerd.

Toevoegen aan verslag
Print pagina