Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

10. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2018

 

verwerkt in winst-en-verliesrekening

verwerkt in overig totaalresultaat

overige mutaties

Netto posities per 31 december 2018

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

         

Materiële vaste activa

83

 

-12

-

-

71

93

22

Immateriële vaste activa

-18

 

-

-

-

-18

-

18

Financiële vaste activa

-8

 

2

-

3

-3

4

7

Vorderingen

2

 

-2

-

-

-

-

-

Voorzieningen

-1

 

3

-

-

2

2

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

58

 

-15

-

-

43

43

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

2

 

-2

-

-

-

-

-

Overige posten

-1

 

4

-

-

3

4

1

Verliescompensatie

84

 

-34

  

50

50

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

201

 

-56

-

3

148

196

48

         
         

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2019

Aanpassingen als gevolg van IFRS 16

verwerkt in winst-en-verliesrekening

verwerkt in overig totaalresultaat

overige mutaties

Netto posities per 31 december 2019

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

         

Materiële vaste activa

71

 

11

-

2

84

107

23

Immateriële vaste activa

-18

 

-1

-

-

-19

-

19

Gebruiksrecht vaste activa

 

-436

-8

0

0

-444

-444

-

Financiële vaste activa

-3

 

-

-

-

-3

4

7

Vorderingen

-

 

-

-

-

-

-

-

Voorzieningen

2

 

1

-

-

3

3

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

43

 

-5

-

-

38

43

5

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

 

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

 

445

5

 

0

450

450

-

Overige posten

3

 

-

-

-

3

3

-

Verliescompensatie

50

 

-14

 

0

36

36

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

148

9

-11

-

2

148

202

54

Netto operationele verliezen die aangemerkt worden als fiscale verliezen volgens Nederlandse belastingwetten die door Nederlandse dochterondernemingen ontstaan, kunnen in het algemeen worden verrekend met toekomstige winsten gerealiseerd in de zes jaar na het jaar waarin het verlies is geleden, en met de winst van het jaar voorafgaand aan het verliesjaar. Voor de posities in buitenlandse ondernemingen gelden vergelijkbare regels.

Op 31 december 2019 heeft de Groep latente belastingvorderingen ten bedrage van € 144 miljoen voor de fiscale eenheid in Nederland (31 december 2018: € 156 miljoen). Deze latente belastingvorderingen worden deels gedekt door latente belastingverplichtingen die in de referentieperiode tot en met 2026 tot belastbare winst leiden en door geprognosticeerde winsten tot en met 2026 welke hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het Concernplan 2020 - 2024. Bij de prognoses is uitgegaan van de huidige samenstelling van de activiteiten van de Groep en met inachtneming van de HRN concessie die per 1 januari 2015 is ingegaan. De latente belastingvordering verliescompensatie in Nederland is eind 2019 volledig gerealiseerd.

De beoordeling van de latente belastingvordering verliesompensatie in Duitsland van bruto € 39 miljoen heeft ertoe geleid dat deze voor een bedrag van € 3 miljoen is afgewaardeerd tot € 36 miljoen.

Voor de berekening van de latente belastingpositie van de Nederlandse entiteiten is uitgegaan van het geldende tarief van 25% voor 2019, 25% voor 2020 en 21,7% voor de jaren erna. Voor de berekening van de latente belastingpositie van de entiteiten in respectievelijk Verenigd Koninkrijk en Duitsland is uitgegaan van het geldende tarief van 17% respectievelijk 32% voor 2019 en van de jaren erna.

Waarderingsgrondslag

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. De berekening hiervan is gebaseerd op de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij terugname van de tijdelijke verschillen op basis van de belastingtarieven die per verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.

Saldering van latente belastingvorderingen en latente belastingschulden vindt uitsluitend plaats indien sprake is van een formeel recht tot saldering en de onderneming het voornemen heeft tot gelijktijdige verrekening van latente belastingposities. Latente belastingposities worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Toevoegen aan verslag
Print pagina