Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

9. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2019

2018

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

  

Acute winstbelasting

-10

-9

Latente winstbelasting

-11

-56

Totaal winstbelasting

-21

-65

   

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

  

Resultaat voor belasting

236

181

   

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2018 en 2017: 25%)

-59

-45

Afwikkeling voorgaande jaren

-1

-

Deelnemingsvrijstelling

5

4

Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief)

10

4

Correctie compensabel verlies Duitsland

-3

-

Wijziging tarief latente belastingposities

7

-22

Onbelaste baten (ontvangst Fyra, retour boete ACM)

15

-4

Bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek etc.

5

-2

Totaal winstbelasting

-21

-65

   

Winstbelasting op baten en lasten in het totaalresultaat

-

-

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 9% (2018: 36%). Deze lage effectieve belastingdruk ten opzichte van de nominale belastingdruk wordt materieel veroorzaakt door ontvangst van de ACM boete (die in 2017 niet aftrekbaar was) en onbelaste nabetaling als gevolg van de verkoop van de fyra treinen, alsmede de aftrek in verband met energie investeringen.

Over de fiscale aangiften tot en met 2015 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst. Over 2015 is een definitieve aanslag ontvangen; over de daarop volgende jaren nog niet. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en van dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften tot en met 2018 en de daarin gehanteerde uitgangspunten en eventuele correcties op voorgaande jaren.

De tarieven voor de vennootschapsbelastingen voor de komende jaren zijn verlaagd (zie noot 10). Het effect van de herrekening van de latenties heeft geleid tot een opwaardering van de latenties voor een bedrag van € 7 miljoen (2018: afwaardering van € 22 miljoen) en is verwerkt in de winst-en-verliesrekening 2019.

Waarderingsgrondslag

De belasting over de winst of het verlies over de verslagperiode omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente winstbelastingen. De winstbelasting wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen via het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen via het totaalresultaat wordt verwerkt. Alle belastingposten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over de verslagperiode, berekend aan de hand van belastingtarieven die gelden op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NS, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina