Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Onze strategie

Ons product en bijbehorende prestaties staan op een fundament van ruim 180 jaar kennis en ervaring. Afgelopen jaren hebben we met alle NS-collega’s en onze externe partners en stakeholders een flinke sprong voorwaarts gemaakt. Onze reizigers erkennen en waarderen dat.

Met onze strategie Spoorslags Beter (2014-2019) hebben we gefocust op het verbeteren van onze prestaties voor de reizigers. Afgelopen jaren zijn onze prestaties op het hoofdrailnet verbeterd en we voldoen aan de met de overheid overeengekomen prestatieafspraken. Reizigers zijn vaker op tijd en hebben een hogere zitplaatskans in de spits dan bij aanvang van Spoorslags Beter. Ook rijden er meer treinen, waaronder elke tien minuten een Intercity tussen Amsterdam en Eindhoven, de Intercity Brussel over de HSL-Zuid en de Eurostar naar Londen. De goede resultaten vertalen zich in een hoog klantoordeel. Om dat te realiseren hebben we de afgelopen vijf jaar met Spoorslags Beter geïnvesteerd in onder meer nieuwe treinen, modernisering van treinen, betere reisinformatie, meer aandacht voor operationele processen, nieuwe betaalmethodes en het verder verbeteren van stations. We hebben flinke stappen gemaakt, en het is tijd voor de volgende stap. De mobiliteit blijft groeien en het is van belang om die te faciliteren. De komende jaren moet het financiële resultaat verbeteren om onze toekomstplannen te kunnen realiseren en financieren.
We zetten de lijn van de strategie Spoorslags beter door in de vernieuwde strategie ‘Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen’. Tegelijkertijd is nu ook het moment voor een volgende sprong. De vernieuwde strategie biedt oplossingen voor brede mobiliteitsvragen, geeft richting op de belangrijke uitdagingen waar Nederland voor staat, en laat zien wat er nodig is om onze ambities waar te maken, om te beginnen bij NS zelf.
Op basis van de gezamenlijke visie die we in 2018 hebben opgesteld, hebben we in 2019 de strategische keuzes voor NS in 2020-2025 vastgesteld en bepaald hoe we onze ambities gaan waarmaken. De vernieuwde strategie van NS 2020-2025 is in zorgvuldig overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NS tot stand gekomen. Over één punt verschillen de COR en NS nog van mening. De COR adviseert een werkgelegenheidsgarantie voor de duur van de strategie op te nemen en heeft over dit punt uitspraak gevraagd aan de Ondernemingskamer.
NS heeft daarnaast afstemming gezocht met onze aandeelhouder en de concessieverlener over de inhoud van de strategie. Onze aandeelhouder heeft met een brief een positief advies afgegeven.

De missie en visie voor NS van de toekomst

Om ervoor te zorgen dat Nederland duurzaam bereikbaar blijft, hebben we de afgelopen twee jaar met veel energie de verbinding binnen en buiten NS gezocht om onze nieuwe toekomstvisie en vernieuwde strategie vorm te geven. Elke nieuwe visie staat op de schouders van de visies daarvoor. Dat geldt ook voor NS. Hierdoor borgen we continuïteit, maar bewegen we tegelijkertijd mee met een veranderende wereld.
‘Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen’ Dat is onze missie. Juist omdat het in de toekomst steeds drukker wordt, mensen meer en makkelijker willen reizen op een duurzame manier. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. We hebben een duidelijke ambitie: in 2025 leveren we mobiliteit van wereldklasse. Altijd dichtbij, altijd betaalbaar en altijd duurzaam.
Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden kijken we breder naar mobiliteit: dat gaat dus verder dan de trein en ook om betere aansluiting met andere modaliteiten. Hierbij staan de, steeds veranderende, wensen van de verschillende reizigers centraal. Reizigers in verschillende delen van het land: stedelijke regio’s, landelijke regio’s en de grensgebieden. Reizigers met wensen die in toenemende mate zowel fysiek als digitaal zijn. We dragen actief bij in ontwikkeling en uitvoering van mobiliteitsoplossingen in een integraal netwerk.

Onze visie

Vanuit de wens om oplossingen te bieden voor de (vervoers-)uitdagingen waar Nederland voor staat, hebben we onze visie vormgegeven. Mede op basis van een brede dialoog hebben we onze visie op de toekomst van NS en onze rol in de Nederlandse mobiliteit ontwikkeld. De visie vormt de basis voor de strategie. Reizen waar en wanneer je wilt, op de manier die jou het beste uitkomt en zo comfortabel mogelijk. Dat willen wij voor iedereen in Nederland mogelijk maken. Onze missie is ook om er voor heel Nederland te zijn: in de grote steden, in de regio en in de aansluiting met andere landen. Deze bereikbaarheid leveren we niet alleen met de trein, maar we spelen ook een rol in andere modaliteiten waar de reiziger gebruik van maakt, vanaf de eerste kilometer, tot de laatste in de deur-tot-deurreis.
Een bereikbaar Nederland, dat willen we bieden aan alle reizigers, ook voor diegenen met een beperking en aan de volgende generatie. Daarom werken wij duurzaam. Wij voelen en nemen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is samenwerking de sleutel tot succes. We werken samen met ProRail, onze concessieverlener, stakeholders, andere vervoerders en partners. Ook binnen ons bedrijf werken we als één NS. We werken goed samen, zowel binnen als tussen de verschillende bedrijfsonderdelen; dus over de gehele interne keten.

Onze ambitie: wij leveren, samen met onze partners, mobiliteit van wereldklasse met verantwoordelijkheid voor onze omgeving

De belangrijke pijlers voor ons succes zijn:

Altijd dichtbij

Wij bieden voor iedereen de snelste en soepelste verbindingen van, naar en binnen Nederland, vraaggestuurd en flexibel, met de stations als kloppend hart. Zowel internationaal, nationaal als regionaal. Wij richten ons ook op de eerste en laatste kilometers in de deur-tot-deurreis: een alles-in-één-aanbod dankzij de beste mobiliteitsapp van Nederland, die je altijd ontzorgt.

Altijd betaalbaar

Onze reizigers ervaren de prijs-kwaliteitverhouding van reizen met NS als goed. Onze bedrijfsvoering resulteert in een (kosten)efficiënte en aantrekkelijke manier van werken.

Altijd duurzaam

NS is een motor van stedelijke en economische ontwikkelingen. Wij zijn koploper in duurzame mobiliteit en pakken de verantwoordelijkheid om dit samen met partners te faciliteren en te realiseren.

De strategische richtingen voor 2020-2024 en verder

Wij willen ervoor zorgen dat onze reizigers net zo tevreden blijven over onze prestaties als nu. Wij hebben de afgelopen jaren al bewezen op de juiste weg te zitten met onze prestaties op de belangrijkste indicatoren. Het gaat economisch goed, het aantal reizigers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer groeit, de verstedelijking zet door en het wordt steeds drukker op de weg en op het spoor. Ook wordt steeds meer aan het spoor gewerkt om een betrouwbare spoorcapaciteit te borgen. Dit alles maakt dat wij door de extra reizigersgroei – vooral in de spits – in combinatie met infrastructurele beperkingen in de komende periode een extra grote opgave hebben. Tegelijkertijd zetten we de stap naar een volledig duurzaam, vraaggestuurd en multimodaal OV- en mobiliteitsnetwerk. Om dit te realiseren moeten we meegaan in de ontwikkelingen om ons heen, op technisch vlak, (digitale) mindset van collega’s en in nieuwe technologieën. Het is van groot belang dat we nu al in actie komen om de groei van het aantal OV-reizigers op weg naar 2040 te kunnen faciliteren en het spoor beter te benutten.
De kern van ons aanbod is een krachtig en vitaal netwerk in Nederland. In dat netwerk zijn stations en het (hoofd)railnet voor reizigers onlosmakelijk met elkaar verbonden; het netwerk sluit aan op de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in ons land en tegelijkertijd beïnvloedt het netwerk ook de ontwikkeling van die ruimte. De trein is en blijft voor ons de ruggengraat en we kijken nadrukkelijk verder. Want het gaat de reiziger om zijn reis van deur-tot-deur en alles wat hiermee samenhangt: het plannen en boeken van de reis, de reis naar het station, de overstap op het station, de reis in de trein, de reis naar de eindbestemming én de alternatieven wanneer de trein geen goede optie biedt.
Door al deze onderdelen drempelloos te verbinden bereiken we dat reizen voor iedereen gemakkelijk en comfortabel wordt en reizigers meer keuzevrijheid krijgen, met oplossingen die verschillen. Want de reiswensen van iemand uit Eindhoven zijn niet hetzelfde als die van iemand uit Bovenkarspel. In de Randstad is veel en vaak vervoer nodig, tussen Nederlandse steden snel en rechtstreeks en in de gebieden buiten de steden vervoer op maat. NS wil en kan de verbindende rol op zich nemen om de huidige versnippering van het vervoersaanbod tegen te gaan. De beste oplossing ontstaat juist als we het netwerk van Nederland als één geheel benaderen. Daarbij trekken we samen op met andere partijen om zo in heel Nederland de beste opties voor onze reizigers te bieden. Op die manier kan reizen internationaal, nationaal, op grootstedelijk niveau en in de andere regio’s naadloos in elkaar over gaan. Verbeteringen zoals water en wc’s op stations of de ontwikkeling van de NS-app zijn concrete verbeteringen voor onze reizigers. We bouwen daarmee voort op ‘Spoorslags beter’. Concrete invulling van andere strategische richtingen, zoals het maatwerk in de regio’s, begint bij het luisteren naar de behoeftes en wensen van de verantwoordelijke overheden en in samenwerking met partners aan de slag gaan.
Een deel van de strategische richtingen gaat over wat we op middellange of langere termijn willen realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor een groot deel van de ontwikkelingen van het treinnetwerk. Ook volgend jaar verbeteren we waar mogelijk de dienstregeling voor onze reizigers, maar daarnaast ligt vanuit de strategie de focus vooral op scherper krijgen hoe het betere aanbod na 2025 er uit moet zien en het invullen van de randvoorwaarden, zoals het vergroten van de capaciteit van de infrastructuur en de instroom van nieuwe treinen. De koers van NS voor de komende jaren is uitgebreid te lezen op www.ns.nl.

Scope van deze strategie

In deze strategie richten wij ons op de ambities van NS in Nederland, concreet tot 2025 en meer richtinggevend voor de periode daarna. Oorspronkelijk is Abellio opgericht ter voorbereiding op de liberalisering van de Europese spoormarkt en NS te helpen haar doelstellingen in Nederland te realiseren. De strategie van Abellio was gebaseerd op drie pijlers: earn/verdienen, learn/leren en prepare/voorbereiden waarbij risico en opbrengst in evenwicht zijn. Uiteindelijk moeten de Nederlandse reizigers van onze aanwezigheid in het buitenland profiteren. Het is de strategische prioriteit van Abellio om duurzame financiële resultaten te behalen en onze reizigers betrouwbare diensten te bieden waarbij we via een gediversifieerde portfolio risico’s doeltreffend beheersen en investeringen op een aanvaardbaar niveau houden, zoals overeengekomen met onze aandeelhouder het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Toevoegen aan verslag
Print pagina