Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Jaarrekening

6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.

7. Infraheffing en concessievergoeding

De infrastructuurheffing en de franchisevergoedingen voor de Britse spoorwegen bevatten een bedrag van € 18 miljoen (2018: € 41 miljoen) dat betrekking heeft op het mechanisme van Central London Employment (CLE), dat is opgenomen in de Greater

8. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten en onderhoudskosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

9. Winstbelasting

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische

10. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

11. Materiële vaste activa

In 2018 is materieel met een boekwaarde van € 185 miljoen verkocht aan een derde partij en dit materieel wordt vanaf dat moment geleased (Traxxen). Het resultaat van deze transactie is niet materieel.

12. Vastgoedobjecten

Gezien de aard, diversiteit en locaties (stationsomgevingen) wordt de reële waarde van de vastgoedportefeuille niet periodiek bepaald, tenzij sprake is van een bijzondere waardevermindering.

13. Immateriële vaste activa

De resterende goodwill heeft betrekking op onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

14. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa of terugneming ervan

De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van minimaal 5 jaar.

15. Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode met een boekwaarde van € 19 miljoen (2018: € 17 miljoen) zijn als volgt:

16. Voorraden

De voorraden onderhoudsmaterialen bestaan uit grondstoffen en materialen, ten behoeve van de productie en onderhoud van halffabricaten en eindproducten van het onderhoudsbedrijf.

17. Debiteuren en overige vorderingen

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 3 miljoen (2018: € 8 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid.

Toon meer resultaten